Cài đặt

 • Hứa Chử
 • Đổng Trác
 • Trương Tinh Thái
 • Hoàng Cái
 • Tôn Kiên
 • Văn Sửu
 • Chu Thái
 • Điển Vi
Xem thêm >>
 • Tôn Sách
 • Từ Hoảng
 • Hạ Hầu Đôn
 • Triệu Vân
 • Cam Ninh
 • Lữ Linh Khởi
 • Lữ Bố
 • Trương Liêu
 • Vương Nguyên Cơ
 • Cao Thuận
 • Hoa Hùng
 • Quan Ngân Bình
 • Bàng Đức
 • Nhan Lương
 • Lữ Mông
 • Quan Vũ
 • Mạnh Hoạch
 • Trương Phi
Xem thêm >>
 • Tôn Thượng Hương
 • Mã Vân Lộc
 • Mã Siêu
 • Hạ Hầu Uyên
 • Hoàng Trung
 • Trương Hợp
 • Chúc Dung
Xem thêm >>
 • Tào Phi
 • Đại Kiều
 • Trương Giác
 • Gia Cát Lượng
 • Giả Hủ
 • Chu Du
 • Tôn Quyền
 • Lục Tốn
 • Chân Cơ
 • Tuân Úc
 • Lỗ Túc
 • Đổng Bạch
 • Bàng Thống
 • Trương Xuân Hoa
 • Khương Duy
 • Trần Cung
 • Pháp Chính
 • Tào Tháo
Xem thêm >>
 • Tiểu Kiều
 • Hoa Đà
 • Lưu Bị
 • Điêu Thuyền
 • Sái Văn Cơ
 • Bộ Luyện Sư
 • Tôn Như
Xem thêm >>
 • wallpaper 1
 • wallpaper 2
 • Wallpaper 3
 • Wallpaper 4
Game SG140