Cài đặt

Bộ Luyện Sư

Bộ Luyện Sư

Tướng Hỗ Trợ

Nước Ngô

Là Hoàng Hậu nước Ngô, vợ Tôn Quyền. Tính tình hòa nhã, rất được Tôn Quyền sủng ái.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 10% thủ. Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng né, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 12% né.
Tăng 2000 công. Sau khi phóng nộ công, mục tiêu công tối đa của bên ta tăng 20% công cho lần hành động tiếp theo.
Khi phóng kĩ năng, có 50% xác suất tăng 1 nộ cho hàng trước bên ta. Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công.
Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Sái Văn Cơ30-07-2016
Điêu Thuyền30-07-2016
Lưu Bị30-07-2016
Hoa Đà30-07-2016
Tiểu Kiều29-07-2016
Game SG140