Cài đặt

Hoa Đà

Hoa Đà

Tướng Hỗ Trợ

Quần hùng

Được mệnh danh "Thần Y", ông được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 12% hiệu quả chữa trị toàn bên ta. Tăng né, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi phóng kĩ năng, giảm 20% s.thương chịu phải lần sau cho bên ta khi HP dưới 70%.
Tăng 10000 HP. Tăng lên lv2, HP hồi lại tăng 4% tổng HP.
Khi thi triển nộ công, khiến mục tiêu mỗi hiệp hồi 2% tổng HP của nó, kéo dài 1 hiệp. Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 35%-55% công.
Trị liệu toàn mục tiêu, lượng trị liệu bằng 55%-75% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Tiểu Kiều29-07-2016
Game SG140