close
icon lefticon right
Cài đặt

Hoa Đà

Hoa Đà

Tướng Hỗ Trợ

Quần hùng

Được mệnh danh "Thần Y", ông được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 12% hiệu quả chữa trị toàn bên ta. Tăng né, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi phóng kĩ năng, giảm 20% s.thương chịu phải lần sau cho bên ta khi HP dưới 70%.
Tăng 10000 HP. Tăng lên lv2, HP hồi lại tăng 4% tổng HP.
Khi thi triển nộ công, khiến mục tiêu mỗi hiệp hồi 2% tổng HP của nó, kéo dài 1 hiệp. Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 35%-55% công.
Trị liệu toàn mục tiêu, lượng trị liệu bằng 55%-75% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Tiểu Kiều29-07-2016