Cài đặt

Lưu Bị

Lưu Bị

Tướng Hỗ Trợ

Nước Thục

Là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán, hiệp nghĩa, yêu hòa bình

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 16% hiệu quả được chữa trị của Thục Tướng bên ta. Tăng kháng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Giảm 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Giảm 12% s.thương khi bị công.
Tăng 2000 công. Tăng lên lv2, mục tiêu giảm 70% s.thương chịu phải ở 2 lần sau.
Khi thi triển nộ công, khiến mục tiêu giảm 20% s.thương chịu phải vào lần tiếp theo. Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 115%-135% công.
Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 165%-185% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Hoa Đà30-07-2016
Tiểu Kiều29-07-2016
Game SG140