Cài đặt

Sái Văn Cơ

Sái Văn Cơ

Tướng Hỗ Trợ

Quần hùng

Là 1 tài nữ khiến Tào Tháo cũng phải ngưỡng mộ.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 7.2% s.thương tới tướng nam. Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 100 công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Giảm 12% s.thương khi bị công.
Tăng 10000 HP. Sau khi phóng nộ công, mục tiêu công tối đa của bên ta tăng 20% công cho lần hành động tiếp theo.
Khi phóng kĩ năng, có 50% xác suất tăng 1 nộ cho hàng sau bên ta. Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công.
Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Điêu Thuyền30-07-2016
Lưu Bị30-07-2016
Hoa Đà30-07-2016
Tiểu Kiều29-07-2016
Game SG140