Cài đặt

Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

Tướng Hỗ Trợ

Nước Ngô

Là vợ Chu Du, xinh đẹp mỹ miều, tài sắc vẹn toàn

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Bắt đầu đấu, đồng đội bất kì +2 điểm nộ. Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Giảm 12% s.thương khi bị công.
Tăng 10000 HP. Sau khi thi triển nộ công, tăng 50% công cho mục tiêu công tối đa của bên ta khi hành động vào lần tới.
Sau khi thi triển nộ công, tăng 2 nộ cho Tướng công tối đa bên ta. Trị liệu mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công.
Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 65%-85% công; hao 4 nộ. 

 

Game SG140