Cài đặt

Tôn Như

Tôn Như

Tướng Hỗ Trợ

Nước Ngô

Là con gái Tôn Sách, vợ Lục Tốn. Tính dịu dàng lương thiện, là 1 mỹ nữ Giang Đông.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng né, tổng 30 cấp.
Tăng kháng bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Giảm 24% bạo.
Tăng 17% tỉ lệ né. Tăng lên lv2, HP hồi lại bằng 3% tổng HP.
Khi phóng nộ công, khiến mục tiêu mỗi hiệp hồi 2% tổng HP, kéo dài 3 hiệp. Trị liệu 3 mục tiêu có HP tối thiểu, lượng trị liệu bằng 35%-55% công.
Trị liệu toàn mục tiêu, lượng trị liệu bằng 55%-75% công; hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Sái Văn Cơ30-07-2016
Điêu Thuyền30-07-2016
Lưu Bị30-07-2016
Hoa Đà30-07-2016
Game SG140