Cài đặt

Tào Phi

Chi tiết

Đại Kiều

Chi tiết

Trương Giác

Chi tiết

Gia Cát Lượng

Chi tiết

Giả Hủ

Chi tiết

Tôn Quyền

Chi tiết

Lục Tốn

Chi tiết

Chân Cơ

Chi tiết

Tuân Úc

Chi tiết

Lỗ Túc

Chi tiết

Đổng Bạch

Chi tiết

Bàng Thống

Chi tiết

Trương Xuân Hoa

Chi tiết

Khương Duy

Chi tiết

Trần Cung

Chi tiết

Pháp Chính

Chi tiết

Tào Tháo

Chi tiết