Cài đặt

Chu Thái

Chu Thái

Tướng Phòng Thủ

Quần Hùng

Phụng sự Tôn Sách rất chu đáo, tài trí và trung thành.

 

Kỹ năng
Tăng 8% thủ. Phản s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng kháng bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 7% s.thương khi bị công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.HP hiện tại giảm đồng thời tăng thủ v.lý tự thân, cứ 10% HP giảm thì lại tăng 20% thủ v.lý; tối đa tăng 100%.
Giảm 34% tỉ lệ bị bạo. HP giảm đồng thời tăng thủ v.lý tự thân, cứ 10% HP giảm thì lại tăng 30% thủ v.lý; tối đa tăng 150%.
Tăng khiên hút sát thương hàng sau cho bên ta, lượng hút s.thương là 100% thủ tự thân; không cộng dồn với kĩ năng cùng loại. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Văn Sửu24-06-2016
Tôn Kiên24-06-2016
Hoàng Cái24-06-2016
Đổng Trác18-06-2016
Game SG140