Cài đặt

Điển Vi

Điển Vi

Tướng Phòng thủ

Nước Ngụy

Là tướng phục vụ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo, đội trưởng "Đội cận vệ Mạnh Hoạch", thích làm điều hiệp nghĩa.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Miễn 14.4% s.thương hàng trước, kéo dài 2 hiệp. Tăng miễn s.thương, Tổng 30 cấp
Tăng hiệu quả được chữa trị, Tổng 30 cấp Tăng HP, tổng 30 cấp.
Giảm 5% sát thương khi bị công. Tăng 10% hiệu quả chữa trị khi được chữa trị.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng lên lv2, tăng 20% miễn sát thương cho mục tiêu.
Tăng 10000 HP. Nộ công sẽ giảm 2 điểm nộ.
Nộ công tăng hiệu quả hỗ trợ Tướng hàng sau của bên ta, chuyển 20% s.thương mục tiêu chịu phải sang Điển Vi, kéo dài 1 hiệp. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiên đơn hàng trước.
Gây 165%-185% sát thương v.lý tới mục tiên đơn hàng trước, tăng 20% miễn s.thương, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Chu Thái24-06-2016
Văn Sửu24-06-2016
Tôn Kiên24-06-2016
Hoàng Cái24-06-2016
Game SG140