Cài đặt

Hứa Chử

Hứa Chử

Tướng Phòng Thủ

Nước Ngụy

Tùy tùng của Tào Tháo, thân cao 8 thước, lực lưỡng, dũng mãnh. Nhiều lần cứu Tào Tháo khỏi nguy hiểm.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
S.thương phản đòn 15%, cộng dồn với kĩ năng tự thân Tăng kháng bạo tự thân, tổng 30 cấp.
Tăng hiệu quả được chữa trị, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Tăng 10% hiệu quả trị liệu khi được trị liệu.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Tăng lên lv2, phản đòn tăng, địch tăng 30% phản đòn chịu phải của 2 lần tới.
Tăng 10000 HP. Tăng lên lv3, phản đòn tăng, địch tăng 60% phản đòn chịu phải của lần 3 lần tới.
Sau khi thi triển, nhận hiệu quả phản đòn, chuyển 30% phản đòn chịu phải cho địch mình vào lần tới. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; hao 4 nộ 

 

Game SG140