Cài đặt

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Tướng Phòng Thủ

Nước Ngô

Đương thời ông là tướng nhà Hán và tham gia cuộc chiến chống quyền thần Đổng Trác.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Giảm 5% s.thương khi bị công Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi phóng nộ công tăng 36% thủ tự thân hiệp này.
Giảm 17% s.thương khi bị công. Hồi sinh sau khi bị diệt, HP bằng 40%; mỗi hiệp đấu chỉ được kích hoạt 1 lần.
Sau khi phóng nộ công, chế giễu địch, thu hút địch 3 lần công. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Hoàng Cái24-06-2016
Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016
Game SG140