close
icon lefticon right
Cài đặt

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Tướng Phòng Thủ

Nước Ngô

Đương thời ông là tướng nhà Hán và tham gia cuộc chiến chống quyền thần Đổng Trác.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

 

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Giảm 5% s.thương khi bị công Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi phóng nộ công tăng 36% thủ tự thân hiệp này.
Giảm 17% s.thương khi bị công. Hồi sinh sau khi bị diệt, HP bằng 40%; mỗi hiệp đấu chỉ được kích hoạt 1 lần.
Sau khi phóng nộ công, chế giễu địch, thu hút địch 3 lần công. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Hoàng Cái24-06-2016
Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016