Cài đặt

Văn Sửu

Văn Sửu

Tướng Phòng Thủ

Quần Hùng

Tướng dưới trướng Viên Thiệu, quả cảm, cùng Nhan Lương trở thành bộ đôi hùng dũng.

 

Kỹ năng
Miễn 14.4% s.thương hàng trước, kéo dài 2 hiệp Tăng kháng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Giảm 14% tỉ lệ bị bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi thi triển nộ công, tăng 15% lá chắn toàn Tướng hàng trước bên ta; cộng dồn với lá chắn tự thân.
Giảm 17% s.thương khi bị công. Sau khi thi triển nộ công, tăng 40% lá chắn toàn Tướng hàng trước của bên ta; cộng dồn với lá chắn tự thân..
Nộ công có 20% xác suất khiến địch không thể hành động, kéo dài 1 hiệp. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước, chế giễu địch, kéo dài 1 hiệp; Hao 4 nộ. 

 

Tin tức liên quan

Tôn Kiên24-06-2016
Hoàng Cái24-06-2016
Đổng Trác18-06-2016
Hứa Chử18-06-2016
Game SG140