Cài đặt

Tôn Sách

Chi tiết

Từ Hoảng

Chi tiết

Hạ Hầu Đôn

Chi tiết

Triệu Vân

Chi tiết

Cam Ninh

Chi tiết

Lữ Linh Khởi

Chi tiết

Lữ Bố

Chi tiết

Trương Liêu

Chi tiết

Vương Nguyên Cơ

Chi tiết

Cao Thuận

Chi tiết

Hoa Hùng

Chi tiết

Quan Ngân Bình

Chi tiết

Bàng Đức

Chi tiết

Nhan Lương

Chi tiết

Lữ Mông

Chi tiết

Quan Vũ

Chi tiết

Mạnh Hoạch

Chi tiết

Trương Phi

Chi tiết