Cài đặt

Bàng Đức

Bàng Đức

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Là tướng lĩnh nhà Ngụy, can đảm anh dũng khiến Quan Vũ cũng phải ngưỡng mộ.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 1000 công.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Sau khi phóng nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ.
Sau khi phóng nộ công có 50% xác suất hồi 2 nộ. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 170%-190% sát thương v.lý toàn thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Hoa Hùng02-07-2016
Cao Thuận02-07-2016
Trương Liêu02-07-2016
Game SG140