Cài đặt

Cam Ninh

Cam Ninh

Tướng Vật Công

Nước Ngô

Là danh tướng nước Ngô, hành hiệp trượng nghĩa, từng dẫn 100 kị binh cướp quân lương của Tào.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
3 hiệp đầu, tăng 15% công. Khát máu, tổng 30 cấp.
Tăng bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi công, chuyển hóa 20% s.thương thành HP tự thân.
Tăng 17% s.thương khi công. Khi công, chuyển hóa 40% s.thương thành HP tự thân.
3 hiệp đầu sau khi bắt đầu mỗi hiệp tăng 20% s.thương, công không thể né. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Triệu Vân27-06-2016
Từ Hoảng27-06-2016
Tôn Sách25-06-2016
Game SG140