Cài đặt

Cao Thuận

Cao Thuận

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Là một viên võ tướng phục vụ dưới trướng của Lữ Bố

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng s.thương bạo10%。 Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi công nếu xuất hiện bạo, thì gây 50% s.thương lần nữa tới mục tiêu hàng dọc.
Tăng 34% s.thương bạo khi bạo. Khi công nếu xuất hiện bạo,thì gây 50% s.thương lần nữa tới toàn mục tiêu.
Tăng 60% bạo khi bắt đầu mỗi hiệp, sau này mỗi hiệp tăng giảm 20%, cộng dồn với bạo tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Trương Liêu02-07-2016
Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Game SG140