Cài đặt

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Đeo bịt mắt 1 bên trông rất lợi hại. Ông là hữu tướng quân của Tào Thào

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Bắt đầu 2 hiệp, không thể bị giảm nộ. Tăng né, tổng 30 cấp.
Tăng trúng, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. S.thương công lần đầu gấp đôi; có thể cộng dồn với bạo, mỗi hiệp chỉ được kích hoạt 1 lần.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi HP dưới 30% miễn tất cả s.thương chịu phải của lần sau; 1 hiệp chỉ được kích hoạt 1 lần.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Sau khi thi triển nộ công, tăng 60% né khi bị công 3 lần sau; sẽ cộng dồn với né tự thân.
Nộ công bỏ qua thủ đối phương. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% sát thương v.lý tới toàn thể, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Từ Hoảng27-06-2016
Tôn Sách25-06-2016
Game SG140