Cài đặt

Hoa Hùng

Hoa Hùng

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Là đại tướng dưới chướng Đổng Trác, sau bị Quan Vũ tiêu diệt

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
2 hiệp đầu phải bạo kích. Tăng trúng, tổng 30 cấp.
Tăng công, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Xuất hiện bạo khi công, hồi HP tự thân và cho Tướng có HP tối thiểu bên ta, lượng hồi bằng 25% công.
Tăng 17% s.thương khi công. Xuất hiện bạo khi công, hồi HP tự thân và cho Tướng có HP tối thiểu bên ta, lượng hồi bằng 50% công.
Khi công sẽ chuyển hóa 10% s.thương thành HP tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Cao Thuận02-07-2016
Trương Liêu02-07-2016
Cam Ninh27-06-2016
Game SG140