Cài đặt

Lữ Linh Khởi

Lữ Linh Khởi

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Con gái Lữ Bố, ngây thơ đáng yêu nhưng võ lực cao cường

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng né 15% Tăng trúng, tổng 30 cấp.
Tăng bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 7% né.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi công nếu xuất hiện bạo thì tăng 10% s.thương khi công tự thân, kéo dài 3 hiệp.
Tăng 34% s.thương bạo khi bạo. Khi công nếu xuất hiện bạo thì tăng 15% s.thương khi công tự thân, tăng 15% né tự thân, kéo dài 3 hiệp.
3 hiệp đầu sau khi bắt đầu mỗi hiệp tăng 40% bạo, cộng dồn với bạo tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Từ Hoảng27-06-2016
Tôn Sách25-06-2016
Game SG140