close
icon lefticon right
Cài đặt

Lữ Linh Khởi

Lữ Linh Khởi

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Con gái Lữ Bố, ngây thơ đáng yêu nhưng võ lực cao cường

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng né 15% Tăng trúng, tổng 30 cấp.
Tăng bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 7% né.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi công nếu xuất hiện bạo thì tăng 10% s.thương khi công tự thân, kéo dài 3 hiệp.
Tăng 34% s.thương bạo khi bạo. Khi công nếu xuất hiện bạo thì tăng 15% s.thương khi công tự thân, tăng 15% né tự thân, kéo dài 3 hiệp.
3 hiệp đầu sau khi bắt đầu mỗi hiệp tăng 40% bạo, cộng dồn với bạo tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Từ Hoảng27-06-2016
Tôn Sách25-06-2016