Cài đặt

Lữ Mông

Lữ Mông

Tướng Vật Công

Nước Ngô

Là danh tướng nước Ngô, dũng khí hơn người, thao lược giỏi.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 10% s.thương bạo. Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công.Tăng 1200 HP.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi phóng nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ.
Tăng 2000 công. Sau khi phóng nộ công có 100% xác suất hồi 4 điểm nộ.
Sau khi phóng nộ công tăng 15% thủ tự thân khi chịu s.thương lần tiếp theo. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 170%-190% sát thương v.lý toàn thể hàng trước, sau khi phóng cần nghỉ 1 hiệp; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Nhan Lương02-07-2016
Bàng Đức02-07-2016
Hoa Hùng02-07-2016
Cao Thuận02-07-2016
Game SG140