Cài đặt

Mạnh Hoạch

Mạnh Hoạch

Tướng Vật Công

Nước Thục

Tượng thú cưỡi của Mạnh Hoạch và Lão Hổ bị tịch thu. Man Vương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Khát máu 15% Tăng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng s.thương bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công.Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. HP hiện tại giảm đồng thời tăng công tự thân, cứ 10% HP giảm thì lại tăng 10% công; tối đa tăng 50%.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Sau khi thi triển nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ.
Sau khi thi triển nộ công, tăng khiên chắn sát thương cho bản thân, lượng là 100% công tự thân; không cộng dồn kĩ năng cùng loại. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% sát thương v.lý tới toàn thể, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Lữ Mông02-07-2016
Nhan Lương02-07-2016
Bàng Đức02-07-2016
Hoa Hùng02-07-2016
Game SG140