Cài đặt

Nhan Lương

Nhan Lương

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Là đại tướng, thuộc hạ của Viên Thiệu, dũng mãnh kiên cường

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 10% công. Khát máu, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP. Tăng 240 công.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi phóng nộ công, tăng 50% phản đòn khi bị công ở hiệp sau; sẽ cộng dồn với phản đòn tự thân.
Giảm 17% s.thương khi bị công. Sau khi phóng nộ công, tăng 50% phản đòn khi bị công ở 2 hiệp sau; sẽ cộng dồn với phản đòn tự thân.
S.thương phản đòn là 150%. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 90%-110% sát thương v.lý hàng dọc, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Bàng Đức02-07-2016
Hoa Hùng02-07-2016
Cao Thuận02-07-2016
Game SG140