Cài đặt

Quan Ngân Bình

Quan Ngân Bình

Tướng Vật Công

Nước Thục

Là con gái Quan Vũ. Từng được Tôn Quyền cầu hôn nhưng bị Quan Vũ từ chối

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 10% công. Tăng trúng, tổng 30 cấp.
Tăng s.thương bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. Tăng 7% trúng.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 24% tỉ lệ bạo.
Tăng 2000 công. Nộ công đổi thành công hàng dọc.
Khi công sẽ chuyển hóa 10% s.thương thành HP tự thân. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Hoa Hùng02-07-2016
Cao Thuận02-07-2016
Trương Liêu02-07-2016
Game SG140