Cài đặt

Quan Vũ

Quan Vũ

Tướng Vật Công

Nước Thục

Là 1 trong Ngũ Hổ Tướng nhà Thục Hán, tướng giỏi của Lưu Bị

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 8% công của Ngũ Hổ Tướng. Khát máu, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công.Tăng 7% s.thương khi công
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Sau khi bắt đầu đấu tăng 40% bạo; sẽ cộng dồn với bạo tự thân.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Khi phóng nộ công, hút 2 điểm nộ của mục tiêu; nếu diệt được mục tiêu thì không hút nộ.
Nếu thi triển nộ công diệt được địch, thì kích hoạt 1 lần truy kích. Gây 100%-120% sát thương v.lý mục tiêu đơn hàng trước
Gây 165%-185% s.thương v.lý tới mục tiêu có HP tối thiểu; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Lữ Mông02-07-2016
Nhan Lương02-07-2016
Bàng Đức02-07-2016
Hoa Hùng02-07-2016
Game SG140