close
icon lefticon right
Cài đặt

Tôn Sách

Tôn Sách

Tướng Vật Công

Nước Ngô

Là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Khát máu 15% Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng s.thương bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Chuyển hóa 20% s.thương khi công thành HP tự thân.
Tăng 24% tỉ lệ bạo. Nộ công giảm 2 điểm nộ.
Cộng dồn số tầng căn cứ hiệu quả thiêu đốt trên người địch, gây s.thương, mỗi tầng tăng 20% Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% s.thương v.lý tới 3 mục tiêu ngẫu nhiên; hao 4 nộ..