Cài đặt

Tôn Sách

Tôn Sách

Tướng Vật Công

Nước Ngô

Là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Khát máu 15% Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng s.thương bạo, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 5% s.thương khi công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Chuyển hóa 20% s.thương khi công thành HP tự thân.
Tăng 24% tỉ lệ bạo. Nộ công giảm 2 điểm nộ.
Cộng dồn số tầng căn cứ hiệu quả thiêu đốt trên người địch, gây s.thương, mỗi tầng tăng 20% Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% s.thương v.lý tới 3 mục tiêu ngẫu nhiên; hao 4 nộ..

Game SG140