Cài đặt

Triệu Vân

Triệu Vân

Tướng Vật Công

Nước Thục

Có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Là Tướng giỏi của Lưu Bị.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
3 hiệp đầu, tăng 15% công. Tăng bạo, tổng 30 cấp.
Tăng thủ, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% tỉ lệ bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng lên lv2, s.thương tăng 110%-130%.
Tăng 2000 công. Sau khi thi triển nộ công, mục tiêu giảm 60% thủ khi bị công lần tiếp theo, giảm 16% lá chắn.
Sau khi thi triển nộ công có 100% xác suất hồi 2 điểm nộ. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 80%-100% sát thương v.lý tới toàn thể, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Từ Hoảng27-06-2016
Tôn Sách25-06-2016
Game SG140