Cài đặt

Trương Phi

Trương Phi

Tướng Vật Công

Nước Thục

Thân hình to lớn, dung mạo oai phong, tính nóng như lửa, là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Vũ.

 

Kỹ năng
Trong 2 hiệp mở màn không thể bị địch giảm nộ. S.thương chuyển hóa thành HP bản thân, tổng 30 cấp.
Tăng điểm công cơ bản của bản thân, tổng 30 cấp. Tăng HP cơ bản của bản thân, tổng 30 cấp.
Tăng 500 HP Khi bị công, giảm 7% s.thương
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Khi HP dưới 30% thì miễn dịch tất cả s.thương phải chịu của lần tới; 1 hiệp đấu chỉ được kích hoạt 1 lần.
Khi được chữa trị, tăng 17% hiệu quả chữa trị. HP giảm đồng thời tăng s.thương, cứ giảm 10% HP thì tăng 30% s.thương; Tối đa tăng 150%.
HP giảm đồng thời nhận hiệu quả hút máu, cứ giảm 10% HP thì nhận 5% hút máu; Tối đa tăng 25%. Gây 90%-110% s.thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 90%-110% s.thương v.lý tới hàng dọc, trầm mặc 1 hồi tới mục tiêu có HP hơn 70%; Hao 4 nộ 

 

Tin tức liên quan

Mạnh Hoạch02-07-2016
Lữ Mông02-07-2016
Nhan Lương02-07-2016
Bàng Đức02-07-2016
Game SG140