Cài đặt

Từ Hoảng

Tôn Sách

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Là viên tướng nhà Ngụy, trị quân nghiêm ngặt.

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Khát máu 15% Tăng phản đòn, tổng 30 cấp.
Tăng công, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 7% s.thương khi công
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu.Sau khi phóng công thường và nộ công, tăng 15% phản đòn tự thân, kéo dài 3 hiệp.
Tăng 17% tỉ lệ phản đòn. Sau khi phóng công thường và nộ công, tăng 25% miễn s.thương và 25% phản đòn tự thân, kéo dài 2 hiệp.
Nộ công 100% giảm 2 nộ của đối phương, phản đòn 100% giảm 1 nộ đối phương, công thường có 50% xác suất giảm 1 nộ. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 140%-160% sát thương v.lý cá thể hàng trước, hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Tôn Sách25-06-2016
Game SG140