Cài đặt

Lữ Bố

Lữ Bố

Tướng Vật Công

Quần Hùng

Là vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc. Người ta thường nói "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố" (Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh 2 cực phẩm nhân gian này

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 6% công Tướng bên ta. Tăng công, tổng 30 cấp.
Tăng miễn s.thương, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 14% s.thương bạo khi bạo.
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Nộ công bỏ qua thủ địch.
Tăng 34% tỉ lệ bạo. Nộ công giảm 2 điểm nộ.
Sau khi thi triển nộ công, tăng 25% bạo cho toàn bộ Tướng bên ta cho lần công tiếp theo. Gây 90%-110% sát thương v.lý tới mục tiêu đơn hàng trước.
Gây 78%-98% s.thương v.lý tới toàn thể; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Từ Hoảng27-06-2016
Game SG140