close
icon lefticon right
Cài đặt

Vương Nguyên Cơ

Vương Nguyên Cơ

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Tài sắc vẹn toàn, là Hoàng Hậu nhà Tấn được vạn người ái mộ

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 12% s.thương. Khát máu, tổng 30 cấp.
Tăng né, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 7% s.thương khi công
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 24% tỉ lệ bạo.
Tăng 34% s.thương bạo khi bạo. Tăng lên lv2, tăng 2 điểm hút nộ.
Khi thi triển nộ công, hút 1 điểm nộ của mục tiêu. Gây 60%-80% s.thương v.lý tới mục tiêu hàng dọc.
Gây 90%-110% s.thương v.lý tới mục tiêu hàng dọc; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Trương Liêu02-07-2016
Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016