Cài đặt

Vương Nguyên Cơ

Vương Nguyên Cơ

Tướng Vật Công

Nước Ngụy

Tài sắc vẹn toàn, là Hoàng Hậu nhà Tấn được vạn người ái mộ

HP:

Công:

Thủ Vật lý:

Thủ phép:

Kỹ năng
Tăng 12% s.thương. Khát máu, tổng 30 cấp.
Tăng né, tổng 30 cấp. Tăng HP, tổng 30 cấp.
Tăng 100 công. Tăng 7% s.thương khi công
Mở màn có 4 điểm nộ ban đầu. Tăng 24% tỉ lệ bạo.
Tăng 34% s.thương bạo khi bạo. Tăng lên lv2, tăng 2 điểm hút nộ.
Khi thi triển nộ công, hút 1 điểm nộ của mục tiêu. Gây 60%-80% s.thương v.lý tới mục tiêu hàng dọc.
Gây 90%-110% s.thương v.lý tới mục tiêu hàng dọc; hao 4 nộ.

Tin tức liên quan

Trương Liêu02-07-2016
Cam Ninh27-06-2016
Triệu Vân27-06-2016
Game SG140